REGULAMIN  KONKURSU

"LipDub - naszą szkołę widzi świat"

 

REGULAMIN KONKURSU

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego

LipDub – naszą szkołę widzi świat”

III edycja 1. Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10.

 2. Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie internetowej http://libdub.oeiizk.edu.pl

 3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail:

lipdub@oeiizk.waw.pl

 1. Czas trwania Konkursu:

 1. Konkurs rozpoczyna się 15 lutego 2016 roku, a termin dostarczenia prac do Organizatora na adres podany w punkcie 1 Postanowień ogólnych, upływa w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2016 roku.

 2. W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 3. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę podczas oceny prac.

 1. Cele Konkursu

Głównym celem Konkursu jest:

 1. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego teledysku w formie LipDub, który przedstawia i promuje własną szkołę.

Pozostałe cele:

 1. Kształtowanie kultury medialnej w epoce Web 2.0 poprzez zachęcenie młodzieży do działań prezentujących, jak w pozytywny sposób można wykorzystać możliwości Internetu.

 2. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie twórczego i bezpiecznego korzystania z mediów oraz Internetu.

 3. Kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i publikowania komunikatów medialnych.

 4. Kształtowanie i utrwalanie etycznych zachowań w Internecie oraz poszanowania własności intelektualnej. Szerzenie wiedzy na temat prawa autorskiego oraz promowanie korzystania z legalnych źródeł kultury.

 5. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za treści publikowane w sieci.

 6. Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.

 7. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

 8. Promocja młodych talentów w zakresie kompetencji medialnych.

 1. Zadanie konkursowe:

 1. Zadanie dla uczestników Konkursu polega na przygotowaniu filmu (teledysku) w formie LipDuba, który będzie promować szkołę, służyć utrwalaniu pozytywnego jej wizerunku w społeczności lokalnej oraz upowszechniać jej osiągnięcia.

 2. Uczestnicy Konkursu przygotowują jedną pracę konkursową, której czas projekcji nie przekracza 5 minut i nie jest krótszy niż 3 minuty.

 3. Szkoła może zgłosić do Konkursu tylko jeden film.

 4. Szczegółowe informacje o formie, jaką jest LipDub znajdują się na stronie Konkursu pod adresem: http://lipdub.oeiizk.edu.pl

 5. Praca konkursowa powinna być zapisana na nośnikach pamięci zewnętrznych, np.: płycie DVD / pendrive / karcie SD, w formacie zgodnym z odtwarzaczem Windows Media Player, lub innymi, np. QuickTime lub iTunes. Akceptowane formaty pliku to avi, mov i mp4.

 6. Uczestnicy mogą wykonać LipDuba za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego funkcję nagrywania wideo.

 7. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

 8. Utwór muzyczny wykorzystany w pracy konkursowej:

 1. może być własny i samodzielnie nagrany przez uczniów;

 2. wykorzystany za zgodą instytucji lub autora (-ów), którzy posiadają do niego autorskie prawa majątkowe;

 3. pozyskany z otwartych i darmowych zasobów muzycznych,

 4. udostępniony na zasadzie wolnych licencji (np. Creative Commons).

 1. Można dostarczyć również prace wykonane przed terminem ogłoszenia Konkursu pod warunkiem, że spełniają wymagania zawarte w Regulaminie Konkursu.

 2. Szkoła dostarczając pracę konkursową do Organizatora dołącza następującą dokumentację:

  1. formularz zgodny z Załącznikiem nr 4, który zawiera listę autorów pracy oraz oświadczenie podpisane przez Dyrektora Szkoły, że przesłana praca nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, prawa do wizerunku, innych dóbr osobistych ani ich interesów chronionych przepisami prawa;

  2. oświadczenia autorów lub ich rodziców/prawnych opiekunów, wyrażających zgodę na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych oraz na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikami nr 3 i 3A);

  3. oświadczenia opiekuna grupy realizującej pracę konkursową, że posiada oświadczenia osób występujących w filmie lub ich rodziców/prawnych opiekunów na wykorzystanie wizerunku.

 1. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim i ma charakter zespołowy.

 2. W tworzenie pracy konkursowej, oprócz uczniów, mogą być zaangażowani wyłącznie nauczyciele, instruktorzy lub rodzice uczniów.

 3. Grupa uczniów wykonujących LipDuba musi posiadać opiekuna oficjalnie zgłoszonego przez szkołę.

 4. Szkołę do konkursu może zgłosić wyłącznie Dyrektor szkoły.

 5. Aby zgłosić szkołę do konkursu, należy pobrać ze strony http://lipdub.oeiizk.edu.pl formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wypełnić go i wydrukować. Podstemplowany przez szkołę i podpisany przez Dyrektora szkoły formularz należy dostarczyć w terminie do 31 marca 2016 roku na adres Organizatora: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs LipDub – zgłoszenie”.

 6. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za termin dostarczenia uznaje się datę wpływu przesyłki do Organizatora.

 7. Zgłoszenie Szkoły na Konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu.

 8. Pełnoletni uczestnicy filmu (tzn. uczniowie i inne osoby, które występują w realizowanej pracy konkursowej) zobowiązani są do złożenia do opiekuna pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (wykorzystanie wizerunku) – według Załącznika Nr 2A. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów – według Załącznika Nr 2.

 9. Oświadczenia dotyczące danych osobowych uczestników, wymienionych w punkcie 8, zbierane są przez opiekuna grupy wykonującej pracę na Konkurs. Opiekun podpisuje i przesyła do Organizatora, wraz z wykonaną pracą, stosowne oświadczenie, mówiące o tym, że wyżej wymienione oświadczenia znajdują się w jego posiadaniu.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie przez opiekuna pisemnych oświadczeń wszystkich osób uczestniczących w pracach nad przesłanym filmem.

 1. Praca Jury Konkursu:

 1. Do oceny wykonanych i dostarczonych filmów zostanie powołane jury.

 2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem Konkursu, walory informacyjne i promocyjne, pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne.

 3. Ocena prac nastąpi w październiku 2016 roku (Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni), a ogłoszenie wyników nastąpi 19 października 2016 roku, na stronie internetowej Konkursu.

 4. Termin wręczenia nagród zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora i stronie Konkursu oraz za pomocą korespondencji elektronicznej.

 5. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.

 6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu.

 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

V. Nagrody:

 1. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami.

 2. Nagrody główne za LipDub, zostaną przekazane na rzecz reprezentowanej przez laureatów Szkoły.

 3. Przewidziane są także upominki dla uczestników grupy wykonującej najwyżej ocenioną pracę konkursową.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia Szkoły z Konkursu w przypadku:

 1. złamania postanowień Regulaminu,

 2. kradzieży własności intelektualnej,

 3. zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników grupy realizującej pracę konkursową (autorów), wyrażają zgodę na przeniesienie na rzecz Organizatora, bez dodatkowych kosztów z jego strony, majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, w tym do wszelkich form korzystania, np. kopiowania, druku, publikacji, dystrybucji, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywania podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie i wszelkim formacie.

 2. Zgoda na przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz na przetwarzanie danych osobowych autorów (imię, nazwisko, klasa, szkoła) następuje na formularzu według Załącznika nr 3 (dla osób niepełnoletnich) lub Załącznika nr 3A (dla osób pełnoletnich).

 3. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swojej pracy pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Praca została przygotowana na konkurs „LipDub – naszą szkołę widzi świat”, przeprowadzony przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

 4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z Konkursem i będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.